Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Gio Linh, Quảng Trị

Phản ánh về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh, Cam Lộ, đơn vị thi công có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Theo Công văn 595/UBND-KT ngày 30/01/2024, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao UBND huyện Gio Linh khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phuương kiểm tra, xác minh thông tin người dân đã phản ánh, xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (nếu có), báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 06/02/2024.
2. Yêu cầu UBND các huyện: Vĩnh Linh, Cam Lộ tăng cường công tác quản lý, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tiến độ yêu cầu
---------------

Ngày 05/02/2024, UBND huyện Gio Linh đã có Báo cáo 52/BC-UBND với nội dung như sau:

Qua kiểm tra thực tế tại công trường và hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng công trình thì cả ba nhà thầu (gồm Công ty TNHH MTV An Thịnh, Công ty TNHH Nam Bến Hải và Công ty CP tư vấn và xây dựng Hòa Hưng) đang thực hiện các phần công việc đã được phân chia theo thỏa thuận liên danh và hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư, không có dấu hiệu chuyển nhượng khối lượng xây lắp như phản ánh.....

Xem chi tiết Báo cáo 52/BC-UBND ngày 05/02/2024 của UBND huyện Gio Linh.