Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Đề nghị xem xét lại việc giao đất và áp giá thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông bị thu hồi giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thực hiện dự án khu dân cư hai bên đường Hùng Vương tại Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Đề nghị xem xét lại việc giao đất và áp giá thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông bị thu hồi giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thực hiện dự án khu dân cư hai bên đường Hùng Vương tại Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh.

Nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Đức Hưng đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát, giải quyết và trả lời cho Ông tại các  Văn bản: (Văn bản số 2965/UBND-PTNMT ngày 22/12/2023 của UBND thành phố Đông Hà, Văn bản số 4518/STNMT-QLĐĐ ngày 17/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 454/UBND-KT ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh), tuy nhiên ông Nguyễn Đức Hưng vẫn tiếp tục có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh. Ngày 20/02/2024, UBND đã tổ chức cuộc họp và giao cho các Sở, ban, ngành rà soát, xem xét lại nội dung kiến nghị của công dân và trả lời cho Ông theo quy định của pháp luật. Giao Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kết luận của UBND tỉnh, đôn đốc xử lý và tham mưu văn bản lời cho công dân. Hoàn thành trước 15/3/2024.

(Theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)