Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc gia đình bà đã nộp hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai tại UBND phường 5 nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Nguyễn Thị Vân, trú tại Khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị về việc gia đình bà đã nộp hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai tại UBND phường 5 nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra việc giải quyết của UBND phường 5 về hồ sơ cấp giấy của bà Nguyễn Thị Vân. Báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày  20/3/2024.

(Theo Công văn số 33/TB-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024)