Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại ô đất DV1 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đông Hà, các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 20/3/2024.

(Theo Công văn số 1135/UBND-KT, ngày 07/3/2024)