Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu (đã gửi)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.

(Theo Công văn số 1077/UBND-KT, ngày 04/3/2024)