Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v thủ tục cấp phép xây dựng dự án Xưởng may Quảng Trị của Công ty TNHH MTV con đường Xanh Quảng Nam

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Sở Xây dựng, UBND huyện Hải Lăng căn cứ phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án để hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục và thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng dự án theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2024.

2. Yêu cầu Nhà đầu tư căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị và hướng dẫn của Sở Xây dựng để hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định./.

(Theo Công văn số 989/UBND-KT, ngày 28/02/2024)