Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Giải quyết đề nghị của ông Phan Văn Bình ở Cửa Tùng, Vĩnh Linh
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 07/3/2024, UBND tỉnh nhận được Tờ trình đề nghị của ông Phan Văn Bình, trú tại Khu phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (sao gửi kèm).
Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND huyện Vĩnh Linh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, có phương án xử lý để hỗ trợ người dân trong quá trình sản xuất theo quy định của pháp luật.
(Theo Công văn 1165/UBND-KT ngày 11/3/2024)