Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
46 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Về kiến nghị của ông Lê Hồng Minh ở 46 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh nhận được đơn kiến nghị của ông Lê Hồng Minh, địa chỉ 46 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Về nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, nhu cầu nguồn vật liệu đất đắp tại địa phương để nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đề nghị của công dân, hoàn thành trước ngày 25/3/2024.


(Theo Công văn 1197/UBND-KT ngày 13/3/2024)