Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Kiến nghị của ông Đào Xuân Thải ở khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, Đông Hà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Sau khi xem xét kiến nghị của ông Đào Xuân Thải, trú tại khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND thành phố Đông Hà, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh rà soát, hướng dẫn công dân lập thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và giải quyết theo thẩm quyền.
(Theo Công văn số 1232/UBND-KT ngày 14/3/2024)