Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc đề xuất xin thực hiện thi công nạo vét khu neo đậu tàu thuyền Cửa Việt và khu vực Bến cá chợ Cửa Việt kết hợp thu hồi sản phẩm cát sau nạo vét

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Gio Linh chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác định sự cần thiết để đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 25/3/2023.

(Theo Công văn số 1159/UBND-KT, ngày 11/3/2024)