Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc khoan khảo sát khoáng sản trong phạm vi thực hiện dự án ĐTXD khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; hoàn thành trước ngày 15/6/2024./.

(Theo Công văn số 2532/UBND-KT, ngày 03/6/2024)