Đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND

8:28, Thứ Tư, 22-7-2020

Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3274/UBND-MT gửi các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và thành phố Đông Hà; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND.


Công văn nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua “Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2098/STNMT-CCBVMT ngày 15/7/2020 về tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND, UBND tỉnh yêu cầu:

Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các biện pháp xử lý triệt để, đảm bảo hoàn thành xử lý trong giai đoạn 2019- 2021 theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (tiến độ xử lý và kế hoạch triển khai cụ thể đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng yêu cầu xử lý triệt để trong giai đoạn 20192021 tại Phụ lục đính kèm).

Sở Tài chính: Cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở ô nhiễm thực hiện xử lý triệt để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tiếp tục đề xuất trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, bố trí kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu và các bãi rác.

UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và thành phố Đông Hà: Đôn đốc quá trình thực hiện xử lý triệt để của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, bảo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) tiến độ xử lý của các cơ sở (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác