Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

9:59, Thứ Sáu, 28-8-2020

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3944/UBND-NC gửi các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; các đoàn thể cấp tỉnh; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND huyện, thành phố, thị xã về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế như: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển chưa đồng đều; cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng những việc làm, hành động cụ thể, còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, thực hiện các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... còn nhiều hạn chế.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về vị trí, ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự của cơ quan, đơn vị mình.

Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chỉ đạo việc đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; qua đó đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Chỉ đạo kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặt mục tiêu bảo vệ an ninh, trật tự thành tiêu chí để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kết quả thi đua của tập thể, cá nhân. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp xây dựng các mô hình liên kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các địa bàn nơi đơn vị trú đóng; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến” "tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet, sử dụng các trang mạng xã hội và các thông tin khác để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa- tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng, không để tình trạng lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Định kỳ tổ chức rà soát và đề xuất sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy chế, thông tư liên tịch... về phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải đăng ký, thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT BCA-V28 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và văn bản số 1315/UBND-NC ngày 15/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA-V28. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; báo cáo UBND cùng cấp xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hàng năm…(xem chi tiết).

Hồng Hà
 

Các tin khác