Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20:7, Thứ Ba, 10-11-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định này có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 (xem chi tiết). 

Các tin khác