Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:40, Thứ Năm, 31-12-2020

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6040/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản sau khi được ban hành.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy định hoặc khi có yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trải pháp luật.

Yêu cầu của kế hoạch: Đảm bảo 100% văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành phải do Ban pháp chế HĐND và cơ quan Tư pháp cùng cấp thực hiện tự kiểm tra, phát hiện những sai sót để kịp thời tự xử lý theo thẩm quyền.

Công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng trình tự theo quy định của pháp luật...(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác