Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:38, Thứ Năm, 31-12-2020

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6037/KH-UBND rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đúng quy định, thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Kịp thời phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội để để xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 143, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Theo kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật được rà soát bao gồm toàn bộ các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành còn hiệu lực ngay khi có căn cứ rà soát. Trong đó, cần chú trọng đến các nội dung sau:

Các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình.

Chủ động rà soát khi văn bản là căn cứ để rà soát và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có sự thay đổi và biến động; tổ chức rà soát các văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp hoặc cơ quan cấp trên quản lý theo ngành, lĩnh vực (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác