Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

6:4, Thứ Sáu, 2-4-2021

Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tác động tiêu cực tới nền kinh tế nên việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhất để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Để thực hiện quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 (bao gồm kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021); UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và cơ quan Trung ương trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2021 khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Triển khai thực hiện đầy đủ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021.

Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn đối với các công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch vốn được giao năm 2021 để bổ sung vốn cho các công trình, dự án có tiến độ giải ngân tốt theo đúng quy định của Chính phủ và của HĐND tỉnh tại các thời điểm 30/6/2021, 30/9/2021, 15/11/2021.

Các chủ đầu tư có công trình, dự án bị điều chuyển vốn dẫn đến thi công dỡ dang nhưng hết niên độ bố trí vốn phải tự chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn vốn để bố trí thực hiện hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng. Trường hợp đến ngày 31/01/2022, các đơn vị, địa phương không giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công 2021, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 44 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

Các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, xác định rõ những tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công để có các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh. Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án để trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, kiên quyết không để dồn vốn thanh toán vào cuối năm. Chủ động rà soát giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án khó có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Đối với dự án hoàn thành năm 2021: Tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Đối với dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2021 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2021 và bảo đảm dự án không phát sinh tăng nợ khối lượng XDCB.

Đối với dự án khởi công mới: Đẩy nhanh việc triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư bảo đảm có thể triển khai được ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch.

Đối với các dự án ODA: Khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư với Nhà tài trợ, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát nhu cầu vốn nước ngoài năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng thời gian quy định và theo cam kết với nhà tài trợ.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ thể cho các sở, ngành, địa phương triên khai, thực hiện, đồng thời yêu cầu định kỳ hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tổ chức họp nghe các Sở, Ban ngành, địa phương báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt các dự án có mức vốn bố trí cao nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp; xác định và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất của Trung ương và của UBND tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo kịp thời số liệu giải ngân vốn đầu tư công cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và làm căn cứ rả soát, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn.

Các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2021 thực hiện nghiêm túc chể độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp không đảm bảo tiến độ giải ngân phải đề xuất điều chuyển ngay cho các dự án khác có nhu cầu (xem chi tiết).

Hồng Hà

 

 

Các tin khác