Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025

6:3, Thứ Sáu, 2-4-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn sự gia tăng với bạo lực trên cơ sở giới thông qua việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 tối thiếu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ; 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau. 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời. Đảm bảo ít nhất 80% số người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội... đối với công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, các đơn vị, địa phương, cộng tác viên cơ sở về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Triển khai các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; công khai dưới nhiều hình thức về số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường công tác phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác