Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

18:13, Thứ Hai, 26-4-2021

Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

Theo đó có 5 thủ tục hành chính mới ban hành và 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trọng tài thương mại đã được công bố tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ (xem chi tiết).

Hồng Hà 

Các tin khác