Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

5:58, Thứ Bảy, 8-5-2021

Ngày 6/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND Công bố Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

Danh mục TTHC ban hành mới trong Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (4 TTHC): Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (01 TTHC): Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).

Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Đấu thầu (3 TTHC): Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu đã được công bố tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác