Triển khai khảo sát, kết nối camera giám sát ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

15:59, Chủ Nhật, 9-5-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1742/UBND-VX ngày 7/5/2021 gửi các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viettel Quảng Trị về việc triển khai khảo sát, kết nối camera giám sát ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1407/BTTTT CVT về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19.

Để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng trong việc triển khai hệ thống kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Viettel Quảng Trị thực hiện khảo sát các cơ sở cách ly có hệ thống camera và thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thống, hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

Chỉ đạo, hướng dẫn Viettel Quảng Trị tiếp tục khảo sát các cơ sở cách ly chưa
có hệ thống camera và báo cáo hiện trạng, đề xuất phương án lắp đặt và kết nối nhằm đảm bảo các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục 24h/24h, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

Ngoài sự kết nối với hệ thống giám sát tập trung do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định, hệ thống các camera phải được kết nối với Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Đôn đốc, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Viettel Quảng Trị: Bố trí nguồn lực thực hiện khảo sát các cơ sở cách ly theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo tiến độ và thực hiện việc kết nối theo đúng phương án Tập đoàn Viettel đã thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình khảo sát và thực hiện kết nối, Đơn vị cần phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo đúng các quy định và khuyến cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các Cơ sở cách ly tập trung cử cán bộ đầu mối có trách nhiệm quản lý các hệ thống camera của đơn vị phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết khi cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và Viettel Quảng Trị tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera.

Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung tạo điều kiện và hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Quảng Trị trong quá trình khảo sát và thực hiện kết nối phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo đúng các quy định và khuyến cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác