Công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

19:18, Thứ Ba, 18-5-2021

Ngày 14/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

02 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước gồm: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành.

01 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước là: Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước đã được công bố tại Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều được thay thế, bãi bỏ (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác