Công bố 5 TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

18:14, Thứ Ba, 20-7-2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 công bố 05 TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cụ thể:  Danh mục TTHC không liên thông- lĩnh vực việc làm (01 thủ tục): Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19; danh mục TTHC liên thông giữa các cấp- lĩnh vực việc làm (02 thủ tục): Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  ở lĩnh vực lao động (01 thủ tục): Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 và Lĩnh vực Tiền lương (01 thủ tục): Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác