Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2025

8:18, Thứ Tư, 8-9-2021

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định, lập danh sách, tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, nhằm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo chuẩn nghèo đa chiều:

Hộ nghèo-đối với khu vực nông thôn: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Đối với khu vực thành thị: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo- đối với khu vực nông thôn: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đối với khu vực thành thị: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ có mức sống trung bình: Đối với khu vực nông thôn: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng; đối với khu vực thành thị: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện tổng rà soát từ ngày 1/9/2021 đến ngày 14/12/2021 (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác