Hỗ trợ người dân Quảng Trị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19

15:28, Thứ Năm, 9-9-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4111/UBND-TM gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ người dân Quảng Trị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19.

Căn cứ Công văn số 275/HĐND-KTNS ngày 01/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân Quảng Trị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh hướng dẫn việc sử dụng kinh phí để hỗ trợ đối với người dân Quảng Trị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo Kế hoạch 76/KHLN-UBND-MTTQ  ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cụ thể như sau:

Về đối tượng hỗ trợ, thực hiện theo Kế hoạch 76/KHLN-UBND-MTTQ; mức hỗ trợ: Mỗi hộ gia đình (đối tượng) 1.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí chi trả từ kinh phí vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị theo Kế hoạch 76/KHLN-UBND-MTTQ và ngân sách địa phương. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn vận động, hỗ trợ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và ngân sách địa phương để thực hiện.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với các địa phương khó khăn về nguồn kinh phí (sau khi sử dụng hết nguồn vận động từ Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và nguồn ngân sách địa phương) (xem chi tiết).

Các tin khác