Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

10:16, Thứ Năm, 5-5-2022

Ngày 5/5/2022, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-BCĐ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022.

Mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới; tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm về đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 do Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các Bộ, ngành Trung ương đề ra; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo của 389/ĐP; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo đó, kế hoạch triển khai một số nội dung:  Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và của UBND tỉnh.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch chuyên đề trọng điểm như: Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại diện tử trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, lực lượng, địa phương tăng cường công tác kiểm soát tình hình; tích cực triển khai các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo địa bàn, chức năng và lĩnh vực quản lý.

Các sở, ngành, lực lượng, địa phương thực hiện nghiêm túc Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

 Ban Chỉ đạo 389/ĐP tăng cường kiểm tra nắm tình hình công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh.

 Cơ quan Thưởng trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tham mưu tổ chức thực hiện chế độ báo cáo, chế độ giao ban định kỳ; xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung các cuộc họp liên quan của Ban chỉ đạo...

Xem chi tiết

Các tin khác