Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số trong việc giải quyết TTHC

14:12, Thứ Tư, 31-8-2022

Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4157/UBND-NC gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; BHXH tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội doanh nhân nữ tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để triển khai có hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh yêu cầu:

 Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện ký số điện tử, các văn bản điện tử trong quá trình giải quyết, xử lý dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC thông qua quy trình điện tử, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong việc phối hợp xử lý giải quyết TTHC. Chỉ đạo công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn); tăng cường sử dụng chữ ký số đối với các thành phần hồ sơ, nhất là các thành phần hồ sơ sử dụng khổ giấy A0, A3, A2; bản vẽ kỹ thuật...

Cục Thuế tỉnh: Tăng cường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký, sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử để thực hiện thu phí, lệ phí, các khoản thu dịch vụ khác liên quan đến TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội doanh nhân nữ tỉnh: Lựa chọn các hình thức phù hợp để phổ biến, tuyên truyền các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lợi ích của việc sử dụng chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến… khi thực hiện TTHC.

Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự... để tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng chữ ký số trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Xem chi tiết

Các tin khác