Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13:14, Thứ Bảy, 19-11-2022

Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong hỗ trợ người dân tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật.

Phát huy trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật cho người dân.

Đề án được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh; thời gian thực hiện từ năm 2023-2030.

Một số nhiệm vụ, giải pháp được triển khai gồm: Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ cho người dân tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức và trách nhiệm hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, CNTT bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các cơ quan, tổ chức.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện đề án theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; kịp thời đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án và các nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch trên.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đề án...

Xem chi tiết

Các tin khác