Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11:34, Thứ Tư, 4-1-2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 3/1/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai các nội dung gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác PCTN; công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; ông tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về PCTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực. - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác 2 PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xem chi tiết

Các tin khác