Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21:34, Thứ Sáu, 16-10-2020

(Web Quảng Trị) Chiều ngày 16/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII chính thức ra mắt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thể hiện quyết tâm tăng cường đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của trung ương, sự ủng hộ và đồng thuận của toàn Đảng bộ, các lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đặc biệt là sự hợp sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, lãnh đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chia tay các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã nghỉ hưu, không tiếp tục tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang khẳng định, dù ở cương vị công tác nào, các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cũng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cống hiến vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Mong muốn các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp tục quan tâm, động viên và giúp đỡ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Với tinh thần tâm huyết, đoàn kết và sáng tạo vì sự nghiệp phát triển của tỉnh, đại hội đã quyết nghị thông qua đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII. Giao Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII và các cấp uỷ, tổ chức đảng căn cứ vào nghị quyết đại hội, đồng thời trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn chỉnh chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.   

 

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là sự mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu một bước phát triển về chất, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn. Có được điều này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự theo dõi giúp đỡ thường xuyên của các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, của các bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trung ương.

Ngay sau đại hội, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh cần tập trung tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm mà đại hội đã thông qua, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đến tận quần chúng nhân dân; xây dựng chương trình hành động cách mạng, có kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, Ban chấp hành khoá XVII sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, đoàn kết, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh để bổ sung, nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả nghị quyết đại hội.

 Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác