Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 4, năm 2020

15:46, Thứ Ba, 17-11-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 17/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông quản lý (đối tượng 4) năm 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự và trình bày chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng cho cán bộ đối tượng 4 trong tình hình mới của đất nước. Thông qua đó nhằm cập nhật những kiến thức, thông tin cần thiết, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao. Các chuyên đề trình bày tại lớp bồi dưỡng sẽ đi sâu, cập nhật những kiến thức mới, có tính phổ quát, lý luận cơ bản để các học viên nắm rõ hơn về các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí đề nghị các học viên nỗ lực học tập, tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác nhằm làm phong phú thêm kiến thức. Chủ động bố trí, sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị để tham gia dự học đầy đủ, đặc biệt tập trung nghiên cứu nội dung các chuyên đề, góp phần hoàn thành nội dung, chương trình khóa học đề ra. 

Trong thời gian học từ ngày 17-19/11/2020, 103 học viên được giới thiệu các chuyên đề gồm: Một số định hướng lớn trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh từ năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; Những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội; Những vấn đề mới trong đường lối, chính sách và xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; Những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay; Xây dựng Đảng về đạo đức gắn đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4( khóa XII) và Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/ 5/2016 của Bộ Chính trị.

Tại lớp bồi dưỡng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trực tiếp truyền đạt chuyên đề "Một số định hướng lớn trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh từ năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

                                                                  Hồng Hà 

Các tin khác