Bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá VIII: 14 Nghị quyết đã được thông qua

1:19, Thứ Bảy, 17-7-2021

(Web Quảng Trị) Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, với tinh thần “chính quyền địa phương kiến tạo sự phát triển tỉnh Quảng Trị 5 đến 10 năm tới”, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII đã được bế mạc.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét 32 báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 14 nghị quyết bao gồm:  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân  tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn chương trình giám sát năm của HĐND tỉnh năm 2022 và 09 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, 01 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, ý kiến của cử tri và các ngành liên quan, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận một cách dân chủ, sôi nổi để phân tích những mặt đã đạt được và những mặt chưa đạt được, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua và 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn, đề ra các kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, từng bước đáp ứng lòng mong đợi của cử tri trong tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, UBND tỉnh đã đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo đúng tinh thần Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII để đưa vào Nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Tại Kỳ họp này, cử tri trong toàn tỉnh đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị; các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời đã nêu nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị. UBND tỉnh đã phân công các thành viên UBND tỉnh nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để trả lời về các vấn đề mà cử tri và các vị đại biểu tham dự kỳ họp quan tâm với tinh thần nghiêm túc, cầu thị nhằm giải quyết kịp thời, đúng quy định các vấn đề bức xúc mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

Rất nhiều vấn đề thiết thực và cần thiết trên tất cả các mặt của đời sống đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong toàn tỉnh đã gửi đến kỳ họp. Điều đó, thể hiện rất rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng tha thiết, chính đáng của đông đảo bà con nhân dân và cộng đồng dân cư ở cơ sở. Trong khuôn khổ thời gian có hạn của kỳ họp, chắc chắn rằng, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chưa thể trả lời, giải đáp được một cách đầy đủ, thấu đáo và trọn vẹn đối với tất cả các kiến nghị và đề xuất đó. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung nghiên cứu, rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý rất cụ thể nhằm giải quyết tốt các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp, nhất là đối với các vấn đề bức xúc đã được kiến nghị, đề xuất nhiều lần.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, để đạt được những nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, trong 5 năm tới Quảng Trị cần tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là, tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên ba trụ cột chính: Nông nghiệp là bà đỡ của nền kinh tế; công nghiệp, trong đó công nghiệp năng lượng là đột phá; phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn; phát triển kinh tế đối ngoại để thúc đẩy hội nhập Quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế; Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực, tạo nền tảng cho phát triển xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và đô thị, tạo động lực phát triển. Đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên đất đai, khoáng sản, nguồn đầu tư FDI, đầu tư tư nhân, kết hợp nâng cao hiệu quả tài chính công, đầu tư công, thu, chi ngân sách, kinh tế đối ngoại, gắn với phòng chống thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thể dục thể thao, giảm nghèo bền vững, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội và xây dựng con người phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân và sự tuân thủ pháp luật. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ chắc chắn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, kiến tạo sự phát triển, xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Đối với 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang đề nghị cần tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng kịch bản tăng trưởng trong điều kiện diễn biến khó lường của dịch Covid-19 và thiên tai, có phương án tốt nhất để đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra. Tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quan tâm đến công tác giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Kịp thời tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực đã được HĐND tỉnh thông qua tại 3 kỳ họp vừa qua. Đồng thời huy động bổ sung các nguồn lực, tăng thu, tiết kiệm chi để đảm bảo cân đối cho các đề án đã được thông qua đạt hiệu quả cao nhất.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác