Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

4:9, Thứ Bảy, 23-10-2021

(Web Quảng Trị) Chiều 22/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương…

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, hội nghị đã chia 3 tổ và tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung quan trọng để thông qua 3 Nghị quyết chuyên đề về: đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025; Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Thông qua Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với các nội dung trên, Hội nghị cũng đã xem xét báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đến nay và tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thống nhất: về Nghị quyết Cải cách hành chính, ngay từ đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh khóa 16, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn cải cách hành chính để ban hành Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến Tỉnh ủy khóa 17 tiếp tục xác định cần thiết ban hành một 1 nghị quyết chuyên đề mới cho giai đoạn 2021 - 2025. 

Qua nhiều ý kiến thảo luận, Hội nghị thống nhất cao với đánh giá về thực trạng mà dự thảo Nghị quyết đã trình hội nghị. Ngoài ra, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận và khẳng định thêm: trong công tác cải cách hành chính, một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện; nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, chủ trương đầu tư, lý lịch tư pháp... đây vẫn là điểm nghẽn, đã ảnh hưởng đến hoạt động của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn diễn ra.

Về Nghị quyết chuyển đổi số, hiện nay, chúng ta đang trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng về số hóa. Chuyển đổi số là vấn đề tất yếu, vừa cấp bách, vừa lâu dài; Vì vậy, Tỉnh ủy thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số cho giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị khẳng định, chuyển đổi số vẫn là vấn đề mới, chính vì vậy cần phải được nhận thức đúng và hiểu sâu hơn về nội hàm cũng như lợi ích của nó đối với đời sống kinh tế - xã hội; chuyển đổi số cần phải được thực hiện một cách tổng thể và toàn diện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Do đó, bên cạnh bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư công nghệ thì vấn đề quan trọng, có tính quyết định nhất là phải có quyết tâm chính trị, là phải thực sự quyết liệt của lãnh đạo trong triển khai thực hiện chuyển đổi số.

Về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, hội nghị thống nhất, trong 5 năm tới, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được hội nghị tập trung thảo luận, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp không chỉ giữa các lĩnh vực, mà cần chuyển đổi, tái cơ cấu trong nội bộ của từng lĩnh vực sản xuất; Nghiên cứu để ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; từng bước hình thành chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, khắc phục điểm nghẽn, khó khăn bấy lâu nay trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung công tác rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp. Tiếp tục đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả.  Hỗ trợ hình thành các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ, xây dựng các chuỗi liên kết thực sự bền vững.

Về xây dựng nông thôn mới, hội nghị thống nhất cao với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của dự thảo Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh: Trong các giải pháp chủ yếu cần tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng huyện, tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xã nông thôn mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội các cấp; đồng thời quản lý tốt quy hoạch đất đai và sử dụng đất. Nghiên cứu và ban hành các chính sách địa phương để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản xuất nông nghiệp.

Về tình hình thu hút đầu tư, hội nghị thống nhất cao với các kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về các nhóm giải pháp cho công tác thu hút đầu tư, cũng như tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các nhóm dự án, trong đó, cần đẩy mạnh việc cải tiến các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng... tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm thi hành các nhiệm vụ và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của tỉnh…

Để các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện hiệu quả, khả thi cao, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung đã được Hội nghị quyết nghị để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Đối với từng nghị quyết, kết luận, cần rà soát, xây dựng đồng bộ các kế hoạch, đề án cụ thể, phân công rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện; có kế hoạch huy động, phân bổ hợp lý nguồn lực, chú trọng cân đối tổng thể nguồn lực toàn tỉnh; tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với kịch bản tăng trưởng chung trong tình hình hiện nay nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác