UBND tỉnh họp về quản lý, sử dụng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

13:15, Thứ Năm, 28-10-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 27/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về về quản lý, sử dụng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, việc giao chỉ tiêu, số lượng người làm việc đối với cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh đã cân đối, điều chỉnh để cơ bản có đủ số lượng giáo viên đứng lớp  trong tình hình phải thực hiện cắt giảm biên chế hàng năm, góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục. Tính đến thời điểm 1/10/2021, số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh là 367 đơn vị, giảm 104 cơ sở giáo dục so với năm 2015. Việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập góp phần tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên, gắn với tinh giản biên chế. Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục cũng góp phần giảm 467 chỉ tiêu số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước so với định mức.

Về cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của sự nghiệp giáo dục của các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổng số chỉ tiêu giao năm 2021 là 12.791 chỉ tiêu; tổng số người làm việc đến thời điểm 15/11/2021 là 12.459 chỉ tiêu; tổng số người làm việc theo định mức quy định năm học 2021-2022 là 13.081 chỉ tiêu; như vậy số giao năm 2021 so với định mức của năm học 2021-2022 hiện còn thiếu 290 chỉ tiêu. Số chỉ tiêu giao thiếu chủ yếu là của nhân viên, trong đó nhân viên y tế học đường là 161 chỉ tiêu.

Việc thiếu định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập hiện nay trên địa bàn tỉnh phần lớn là do bất cập về cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giữa các cấp học và giữa các môn học. Trong khi đó, theo tính toán, toàn ngành giáo dục thừa 313,5 biên chế ở một số vị trí. Do đó cần thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng vừa thiếu vừa thừa này.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã nêu thực trạng, những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp liên quan đến tổ chức bộ máy, chỉ tiêu số người làm việc thuộc ngành giáo dục; về quản lý, sử dụng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục; việc chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục công lập…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Để giải quyết các khó khăn trong quá trình vừa phải đảm bảo số người làm việc theo định mức quy định và cung ứng các dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp do nhà nước giao, vừa phải đảm bảo thực hiện cắt giảm số người làm việc hưởng lương ngân sách do thực hiện tinh giản biên chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường lớp theo hướng giảm các trường điểm lẻ, tăng quy mô trường lớp; Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý; Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn về cơ chế tự chủ tài chính, trên cơ sở đó trình UBND tỉnh phê duyệt cơ chế tự chủ giai đoạn 2022-2025.

Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch cụ thể chuyển số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, nhằm đảm bảo mức chi thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý; cùng với đó trình UBND tỉnh Đề án học phí giai đoạn 2022-2025 làm cơ sở cho việc thực hiện tự chủ về tài chính theo lộ trình, vừa đảm bảo có đủ người làm việc theo định mức quy định để đảm bảo cho công tác dạy học vừa đảm bảo cắt giảm số người hưởng lương ngân sách.

Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở GD&ĐT với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện cắt giảm đủ các chỉ tiêu tinh giản biên chế do Trung ương giao hàng năm. Hàng năm tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương xem xét bổ sung chỉ tiêu số người làm việc còn thiếu so với định mức quy định do tăng quy mô trường lớp, học sinh. Tham mưu UBND tỉnh tạm dừng chủ trương chuyển đổi một số trường mầm non và THPT từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao.

Đối với việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết liệt, nghiêm túc việc điều động, luân phiên giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên các môn học giữa các địa phương, các cấp học từ đó góp phần giảm áp lực về biên chế đối với ngành giáo dục hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế hoặc chính sách thôi việc phải tuân theo các quy định của Chính phủ; sắp xếp, bố trí giáo viên dôi dư thực hiện các nhiệm khác phù hợp với vị trí việc làm, định mức số người làm việc. Chế độ, chính sách, tiền lương những trường hợp thay đổi đổi vị trí việc làm phải thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về việc để mất cân đối đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; UBND tỉnh không xem xét bổ sung biên chế đối với các trường hợp dôi dư, mất cân đối về đội ngũ.

Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc thực hiện việc ý hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy theo quy định tại Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 cả Chính phủ để kịp thời bổ sung số giáo viên còn thiếu, số hiện có so với số được giao để phục vụ cho các hoạt động giáo dục trong khi chưa được thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng dụng mới  do đảm bảo cho việc cắt giảm hoặc đơn vị, địa phương đang thực hiện quy trình tuyển dụng.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Đề án cho phép thực hiện giao chỉ tiêu hợp đồng lao động giáo viên trong các trường công lập, đối với chỉ tiêu giao còn thiếu so với định mức, mà chưa được Trung ương giao bổ sung, theo hướng nguồn ngân sách địa phương chi trả cho giáo viên  hợp đồng tại các vùng nông thôn và vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn , nguồn xã hội hóa để chi trả cho giáo viên hợp đồng tại các vùng đô thị.

Về công tác tuyển dụng, Sở Nội vụ có giải pháp cải tiến quy trình rút ngắn thời gian thẩm định chỉ tiêu tuyển dụng khi Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản đề xuất; phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh xem xét phân cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, gắn liền với việc chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả tuyển dụng, sử dụng viên chức và vừa đảm bảo định mức số người làm việc, vừa đảm bảo việc cắt giảm số người làm việc hưởng lương ngân sách hàng năm theo quy định.

UBND một số huyện cần đẩy nhanh công tác tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục theo kế hoạch tuyển dụng năm 2021, nhằm kịp thời bố trí đảm bảo đội ngũ phục vụ cho công tác dạy và học.

Hồng Hà

Các tin khác