Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022

16:35, Thứ Tư, 12-1-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 12/1/2022, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Năm 2021, Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng điểm để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình và đánh giá cao. Trong năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức. Tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122 tổ chức, giảm 1.648 tổ chức. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng...

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt đã đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua khen thưởng; quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; lĩnh vực văn thư, lưu trữ… được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Toàn ngành nội vụ cũng tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác nội vụ như: kinh nghiệm đổi mới tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; kinh nghiệm sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chính sách phân cấp, phân quyền trong cải cách thủ tục hành chính; việc chuyển đổi số trong cải cách hành chính…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ, ngành Nội vụ tập trung thực hiện nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tập trung thực hiện cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân...

Tiến Nhất

Các tin khác