Triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

21:14, Thứ Hai, 3-10-2022

(Web Quảng Trị) Chiều ngày 3/10/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2021triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2016 - 2020, cả nước xây dựng, tuyển chọn 84 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở 5 nhóm nội dung lớn với tổng kinh phí thực hiện gần 586 tỷ đồng. Chương trình đã có tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện 12 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy tái cơ cấu ngành, tăng trưởng nông nghiệp… Với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng nghìn trang thiết bị hỗ trợ, chương trình đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình khoa học và công nghệ tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Được biết, tại Quảng Trị, trong giai đoạn 2016 - 2022, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 38 đề tài và dự án Khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 19,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã đã được áp dụng và chuyển giao trên diện rộng. Diện tích ứng dụng Khoa học công nghệ mới vào sản xuất ngày càng tăng; hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thông qua các Dự án, đề tài nghiên cứu khoa học do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh chủ trì thực hiện đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật và người dân ở các địa phương; làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả và nhân ra diện rộng trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng nông thôn mới 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu mới trong phát triển tam nông, khoa học và công nghệ cần có cách tiếp cận mới để thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thời gian tới, các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học triển khai thực hiện phải bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về tam nông tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng hóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, chuyển hóa tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với điều kiện đặc thù, phát huy được thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ. Các đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; ưu tiên các đề tài tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình bảo đảm tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng; huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để thực hiện đề tài…

Phạm Mỹ Hạnh 

Các tin khác