Vĩnh Linh: Đẩy mạnh thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2020

8:59, Thứ Hai, 25-5-2020

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngày 19/5/2020, UBND huyện Vĩnh Linh có công văn yêu cầu các phòng, ban cấp huyện, Văn phòng Điều phối NTM huyện, UBND các xã đẩy mạnh thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2020.

Trong đó tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, năm 2002, huyện Vĩnh Linh có 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm Vĩnh Hà và Vĩnh Thái, xã Vĩnh Giang xây dựng NTM kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị xã Vĩnh Hà, Vĩnh Thái khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM; tập trung huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các dự án và giải ngân đúng tiến độ. Đối với các xã sáp nhập thực hiện hồ sơ, thủ tục xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM tập trung chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác như: đẩy mạnh phong trào “Ngày thứ Bảy vì NTM” đến tận các thôn, bản; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, Chương trình “Một xã một sản phẩm”; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng về y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa…; chủ động xây dựng Đề án xây dựng NTM cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ các xã hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí do ngành mình phụ trách.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác