Bồi dưỡng giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên chính trị

20:35, Thứ Năm, 24-9-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 24/9/2020, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên đến từ các trung tâm chính trị cấp huyện.

Qua lớp bồi dường, sẽ tiếp tục nâng cao được trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ chính trị trong công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trên địa bàn về phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức cũng như năng lực chuyên môn, nhất là phương pháp giảng dạy.

Tham gia lớp tập huấn  sẽ giúp cho các học viên là cán bộ các trung tâm chính trị cấp huyện cập nhật thêm nội dung, chương trình giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, công chức cấp cơ sở, bám sát các nội dung kiến thức trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các yêu cầu thực tiễn địa phương, cơ sở.  Các nội dung tập trung là chỉnh sửa, bổ sung tập trung vào những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang diễn ra, đồng thời khắc phục những bất cập, tồn tại trong thực tế giảng dạy.

Mỹ Hạnh

Các tin khác