CN NH Sài Gòn Thương Tín

8:6, Thứ Ba, 12-11-2019

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Trần Vinh Giám đốc 0233 3555898 0913442689  
Phạm Bá Thái Phó Giám đốc 0233 3555889 0917988736  
Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc 0233 3555889 0916155169  
Đinh Thị Duy Hải TP KT-HC 0233 3555889 0915363698  
Nguyễn Thị Quỳnh NV Hành chính 0233 3555889 0986438428  

Các tin khác