Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

10:22, Thứ Hai, 11-1-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 6/1/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 tổ chức hội nghị lần thứ 3 để bàn và thông qua những nội dung quan trọng: Quy chế làm việc của ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVII; Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh và tinh giản biên chế.

Các đồng chí: Lê Quang Tùng, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Phụng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 của ban chấp hành Trung ương khóa XII gắn với việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI về tổ chức sắp xếp bộ máy và tỉnh giản biên chế. Qua 3 năm thực hiện các nghị quyết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh tinh gọn, hợp lý hơn; giảm được số lượng cán bộ, công chức cấp xã; giảm chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tốt hơn công tác chỉ đạo điều hành, quản lý ở địa phương. Việc sắp xếp các đầu mối bên trong của khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, khối hành chính nhà nước làm giảm đầu mối, cơ cấu hợp lý, giảm số lượng cấp trưởng, cấp phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tập trung xây dựng ở một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, từng địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW cơ bản đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Biên chế không tăng, cơ bản giảm 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu đề nghị bổ sung hạn chế là tinh giản biên chế nhưng chưa chú trọng đến cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Cần có chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm. Thôi thực hiện hợp nhất một số cơ quan tham mưu cấp ủy và cơ quan chuyên môn ở cấp huyện. Việc quản lý cơ sở vật chất sau sáp nhập của các địa phương còn rất nhiều hạn chế cần có giải pháp giải quyết cụ thể. Cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho người dân sau sáp nhập. Chưa đánh giá sâu về chất lượng các đơn vị sau sáp nhập, nhất là đối với các đơn vị trường học. Vấn đề dôi dư cán bộ sau sắp xếp, trụ sở làm việc và hội trường thôn, khu phố vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn cho các đơn vị sau sáp nhập. Cần có chế độ chính sách riêng cho cán bộ thôn, bản ở những địa phương sáp nhập vì địa bàn quản lý rộng, công việc tăng nhưng mức trợ cấp chưa tương xứng…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, hoàn thiện các dự thảo về quy chế và chương trình hành động để sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Về Chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình công tác toàn khóa của UBKT Tỉnh ủy khóa XVII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những vấn đề lớn, trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ để xây dựng chương trình toàn khóa, trong đó xác định những chủ trương, nghị quyết, đề án lớn mà Tỉnh ủy sẽ ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện, cũng như những nội dung, chương trình làm việc của UBKT Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Chính vì vậy, cả 2 dự thảo này đã nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của đại biểu.

Chương trình kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy là những nội dung có tính chất khái quát, xác định những nội dung cơ bản và đối tượng, số lượng, mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, làm căn cứ để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các chương trình để làm căn cứ triển khai thực hiện và xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể của từng năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Sau Đại hội XIII của Đảng, căn cứ thêm những chủ trương mới được thông qua, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tùy tình hình cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, cân nhắc để kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh trình BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến để triển khai thực hiện.

Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo bổ sung những nội dung mới của đại hội vào chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Đồng thời, theo nhiệm vụ được phân công, khẩn trương tham mưu xây dựng dự thảo các nghị quyết chuyên đề, các đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính khả thi cao. Quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, ngành phải thống nhất đồng bộ với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhất là các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển, nguồn lực thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong quý I/2021, cần lựa chọn những vấn đề quan trọng, mang tầm chiến lược dài hơi cho cả nhiệm kỳ đưa vào Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cũng đã báo cáo kiểm điểm năm 2020 trước ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác