Giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

16:36, Thứ Ba, 16-6-2020

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2610/UBND-NN gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 14/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 3874/VPCP-NN ngày 18/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực của các hợp tác xã sản xuất và chế biến trong nông nghiệp, chủ động cơ cấu lại sản phẩm, định hướng lại đầu tư chuyển sang sản xuất các sản phẩm gắn với thị trường, nâng cao tỷ trọng chế biến sâu, tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, nâng cao năng lực sản xuất chế biến nông nghiệp thích ứng với biến đối khí hậu, tăng cường công tác phát hiện, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường rà soát quy hoạch sản xuất trên địa bàn, chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực địa phương.

Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để phát triển thị trường nông sản; tăng cường công tác quản lý, dự báo, thông tin về thị trường nông sản để hạn chế tình trạng được mùa mất giá; nghiên cứu đề xuất và mở rộng các thị trường đối với các mặt hàng xuất khẩu nông sản - đẩy mạnh triển khai chương trình xúc tiến thương mại phục vụ cho hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản có ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Sở Tài chính: Phối hợp với Cục thuế tỉnh và cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế, các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khãn; nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về các chính sách giảm phí, lệ phí liên quan đến logistics, thủ tục hải quan để tạo điều kiện cho hợp tác xã giảm chi phí và nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị: Ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình cho vay nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân.

Các Sở Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho các hợp tác xã vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, các hợp tác xã xây dựng, du lịch nhằm hạn chế giảm thiểu doanh thu cho các hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương theo các cơ chế, chính sách đã ban hành, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh đã ban hành đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát triển kinh tế tập thể báo cáo UBND tinh chỉ đạo (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác