Tình hình thu chi ngân sách tỉnh Quảng Trị tháng 01/2021

9:13, Thứ Tư, 3-2-2021

THU NGÂN SÁCH

CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến 18/01/2021 đạt 73,65 tỷ đồng, đạt 2,13% dự toán địa phương và bằng 45,90% cùng kỳ năm trước

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 18/01/2021 đạt 32,13 tỷ đồng, đạt 0,35% dự toán địa phương và bằng 5,91% cùng kỳ năm trước.

- Thu nội địa: 55,57 tỷ đồng, đạt 1,87% dự toán địa phương và bằng 39,25% cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động XNK: 18,09 tỷ đồng, đạt 3,77% dự toán địa phương và bằng 96,25% cùng kỳ năm trước.

- Chi đầu tư phát triển: chưa phát sinh

- Chi thường xuyên: 30,65 tỷ đồng, đạt 0,63% dự toán địa phương và bằng 8,32% cùng kỳ năm trước.

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN tháng 01 năm 2021: BC15/BC-UBND

Các tin khác