Tình hình thu, chi ngân sách tháng 4/2021

10:45, Thứ Năm, 6-5-2021

THU NGÂN SÁCH

CHI NGÂN SÁCH

Tổng  thu  NSNN  trên  địa  bàn  từ  đầu  năm  đến  ngày 18/4/2021  đạt  1.304,60  tỷ  đồng,  bằng  37,81%  dự  toán  địa  phương  và  tăng 47,70% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 18/4/2021 đạt 2.131,35 tỷ đồng, bằng 23,26% dự toán địa phương và giảm 13,53% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu nội địa: 882,51 tỷ đồng, bằng 29,71% dự toán và tăng 15,20%

- Thu từ hoạt động XNK: 418,26 tỷ đồng, bằng 87,14% dự toán và tăng 266,44%

- Chi đầu tư phát triển: 157,24 tỷ đồng, bằng 11,23% dự toán và giảm 25,99%

- Chi thường xuyên: 1.272,51 tỷ đồng, bằng 26,11% dự toán và giảm 6,96%

 Chi tiết Báo cáo: BC 69/BC-UBND

Các tin khác