Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 31/5/2023 về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:27, Thứ Ba, 31-10-2023

Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 31/5/2023 về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết tại đây!