Cơ quan thuộc UBND tỉnh

BQLDA ĐTXD các CTr DD & CN

Địa chỉ: Số 91 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại: 0233.3523069 - Email:bqldaxdddcn@quangtri.gov.vn