Lịch sử Quảng Trị

Lịch sử tỉnh Quảng Trị

Thời Hùng Vương- An Dương Vương, vùng đất Quảng Trị nằm trong bộ Việt Thường và đến khi thuộc Hán, nằm ở quận Nhật Nam.