Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Đăng ngày 17 - 11 - 2016
100%

(Web Quảng Trị) Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4842/UBND-NC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức Hội được giao số lượng người làm việc tập trung thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVINghị quyết số 01 -NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 2020;

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và nhiều văn bản quan trọng có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị. Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên;

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong phục vụ nhân dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; đánh giá đúng chất lượng, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật;

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công để chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên cấp trên;

Nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm như: lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, thành lập doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận đối với những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công chức theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCCVC;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ người dân, doanh nghiệp về:  Văn hóa công sở; trách nhiệm, đạo đức và văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

                                                                                                                     Vân Anh

Tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm(13/02/2018 3:36 CH)

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(08/02/2018 3:42 CH)

Quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn...(08/02/2018 3:23 CH)

Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cây trồng, vật nuôi(06/02/2018 10:04 SA)

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...(31/01/2018 8:20 SA)

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị(29/01/2018 10:17 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
505 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/