Danh sách biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh năm 2017

Đăng ngày 01 - 12 - 2017
100%

Tải về Danh sách biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh năm 2017 ở file đính kèm bên dưới.

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

DANH MỤC CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG(05/12/2017 8:15 SA)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ...(04/12/2017 2:38 CH)

Danh sách biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh năm 2017(01/12/2017 4:00 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/