DANH MỤC CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Đăng ngày 05 - 12 - 2017
100%

 

 

 

STT

Mã Bưu chính

 

Tên điểm phục vụ

Loại điểm phục

vụ

 

Địa chỉ chi tiết

 

Tên phường, xã

 

Tên huyện, thị xã, thành phố

Điện thoại (0233...)

Giờ mở cửa được niêm yết

(từ giờ đến giờ)

 

I

 

Huyện Đakrông

 

1

 

523000

 

Đakrông

 

GD2

 

Khóm 1

Thị trấn Krông Klang

 

Huyện Đa KRông

 

886299

Sáng: 07h00- 11h30; Chiều:

13h30-18h00

 

2

 

523040

 

Ba Lò ng

 

GD3

 

Thôn Đá Nổ i

 

Xã Ba Lòng

 

Huyện Đa KRông

 

755456

Sáng: 07h00- 11h00; Chiều:

13h30-17h00

 

3

 

523170

 

Tà Rụt

 

GD3

 

Thôn Tà Rụ t 2

 

Xã Tà Rụt

 

Huyện Đa KRông

 

757199

Sáng: 07h00- 11h00; Chiều:

13h30-17h00

4

523190

A Bung

VHX

Thôn Cu Tai 2

Xã A Bung

Huyện Đa KRông

757189

07h00-11h00

5

523150

A Ngo

VHX

Thôn A Đăng

Xã A Ngo

Huyện Đa KRông

757188

07h00-11h00

6

523099

Ba Nang

VHX

Thôn Tà Rẹc

Xã Ba Nang

Huyện Đa KRông

 

07h00-11h00

7

523010

Đakrông

VHX

Thôn Ka Lu

Xã Đa KRông

Huyện Đa KRông

906375

07h00-11h00

8

523233

Hải Phúc

VHX

Thôn Tà Lang

Xã Hải Phúc

Huyện Đa KRông

755551

07h00-11h00

9

523224

Húc Nghì

VHX

Thôn Hú c Nghì

Xã Húc Nghì

Huyện Đa KRông

 

07h00-11h00

10

523070

Hướ ng Hiệ p

VHX

Thôn Ruộ ng

Xã Hướng Hiệp

Huyện Đa KRông

886453

07h00-11h00

11

523060

Mò Ó

VHX

Thôn Phú Thiề ng

Xã Mò Ó

Huyện Đa KRông

886456

07h00-11h00

12

523119

Tà Long

VHX

Thôn Pa Hy

Xã Tà Long

Huyện Đa KRông

 

07h00-11h00

13

523030

Triệu Nguyên

VHX

Thôn Xuân Lâm

Xã Triệu Nguyên

Huyện Đa KRông

886454

07h00-11h00

II

Huyện Hướng Hóa

 

14

 

522600

 

Hướ ng Hó a

 

GD2

 

Khóm 3A

 

Thị Trấn Khe Sanh

Huyện Hướng Hoá

 

880101

Sáng: 07h00-

11h30; Chiều: 13h30-18h00

 

15

 

522770

 

Lao Bả o

 

GD3

 

Khóm Tây Chính

 

Thị Trấn Lao Bảo

Huyện Hướng Hoá

 

877088

Sáng: 07h00-

11h00; Chiều: 13h30-17h30

16

522887

A Dơi

VHX

Thôn A Dơi Cô

Xã A Dơi

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

17

522850

A Tú c

VHX

Thôn Tăng Cô

Xã A Túc

Huyện Hướng Hoá

880230

07h00-11h00

 

18

522847

A Xing

VHX

Thôn A Má y

Xã A Xing

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

19

522909

Ba Tầng

VHX

Thôn Loa

Xã Ba Tầng

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

20

522658

Hướng Lập

VHX

Thôn A Xóc

Xã Hướng Lập

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

21

522830

Hướng Lộc

VHX

Bản Pa Xìa

Xã Hướng Lộc

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

22

522680

Hướ ng Phùng

VHX

Thôn Xa Ry

Xã Hướng Phùng

Huyện Hướng Hoá

798003

07h00-11h00

23

522647

Hướng Sơn

VHX

Thôn Nguồ n Rà o

Xã Hướng Sơn

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

24

522671

Hướ ng Tân

VHX

Thôn Trằ m

Xã Hướng Tân

Huyện Hướng Hoá

880778

13h00-17h00

25

522926

Hướng Việt

VHX

Thôn Chai

Xã Hướng Việt

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

26

522620

Tân Hợ p

VHX

Thôn Lương Lễ

Xã Tân Hợp

Huyện Hướng Hoá

880105

13h00-17h00

27

522720

Tân Lậ p

VHX

Thôn Tân Tà i

Xã Tân Lập

Huyện Hướng Hoá

880726

13h00-17h00

28

522700

Tân Liên

VHX

Thôn Tân Tiế n

Xã Tân Liên

Huyện Hướng Hoá

880985

13h00-17h00

29

522740

Tân Long

VHX

Thôn Long Hợ p

Xã Tân Long

Huyện Hướng Hoá

877899

13h00-17h00

30

522761

Tân Thà nh

VHX

Thôn Cổ Thà nh

Xã Tân Thành

Huyện Hướng Hoá

877898

13h00-17h00

31

522809

Thanh

VHX

Thôn A Ho

Xã Thanh

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

32

522780

Thuậ n

VHX

Bản 5

Xã Thuận

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

33

522980

Xã Húc

VHX

Thôn Tà Ry I

Xã Húc

Huyện Hướng Hoá

 

13h00-17h00

34

522876

Xy

VHX

Thôn Troan Ô

Xã Xy

Huyện Hướng Hoá

 

07h00-11h00

III

Huyện Cam Lộ

 

35

 

522300

 

Cam Lộ

 

GD2

 

Khóm 2

 

Thị Trấn Cam Lộ

 

Huyện Cam Lộ

 

871543

Sáng: 07h00- 11h30; Chiều:

13h30-18h00

 

36

 

522480

 

Chợ Cù a

 

GD3

 

Thôn Đố c Kỉ nh

 

Xã Cam Chính

 

Huyện Cam Lộ

 

872201

Sáng: 07h00- 11h30; Chiều: 13h30-17h00

 

37

 

522430

 

Tân Lâm

 

GD3

 

Thôn Tân Xuân 1

 

Xã Cam Thành

 

Huyện Cam Lộ

 

887219

Sáng: 07h00-

11h00; Chiều: 13h00-17h00

38

522330

Cam Hiế u

VHX

Thôn Vĩ nh Đạ i

Xã Cam Hiếu

Huyện Cam Lộ

871452

07h00-11h00

39

522460

Cam Nghĩ a

VHX

Thôn Nghĩ a Phong

Xã Cam Nghĩa

Huyện Cam Lộ

872248

07h00-11h00

 

 

40

522431

Cam Thà nh

VHX

Thôn Thượ ng Lâm

Xã Cam Thành

Huyện Cam Lộ

887311

13h00-17h00

41

522350

Cam Thủ y

VHX

Thôn Lâm Lang 2

Xã Cam Thủy

Huyện Cam Lộ

871376

07h00-11h00

42

522410

Cam Tuyề n

VHX

Thôn Ba Thung

Xã Cam Tuyền

Huyện Cam Lộ

871334

07h00-11h00

IV      Thành phố Đông Hà

 

 

43

 

520000

 

Đông Hà

 

GD1

 

22 Trầ n Hưng Đạ o

 

Phườ ng 1

 

Thành phố Đông Hà

 

853406

07h00-20h00

Sáng: 07h00- 11h00; Chiều:

13h30-17h30

 

44

 

521230

 

Hùng Vương

 

GD3

 

156 Hùng Vương

 

Phườ ng 5

Thành phố Đông Hà

 

563241

Sáng 07h00-

11h00; Chiều 13h30-17h00

45

521220

Lê Lợ i

GD3

36 Lê Lợ i

Phườ ng 5

Thành phố Đông Hà

855930

07h00 - 11h00

46

521110

Lương An

GD3

291 Đường Lê Duẩ n

Phườ ng Đông Lễ

Thành phố Đông Hà

855909

07h00-21h00

 

47

 

521174

 

Sòng

 

GD3

 

Thôn Phổ Lại

 

Xã Cam An

 

huyện Cam Lộ

 

522763

Sáng 07h30- 11h00; Chiều

14h00-18h00

48

521140

Đông Giang

VHX

Khu phố 1

Phườ ng Đông Giang

Thành phố Đông Hà

856608

07h00 -11h00

49

521111

Đông Lễ

VHX

Khu phố 5

Phườ ng Đông Lễ

Thành phố Đông Hà

550101

07h00-11h00

50

521280

Đông Lương

VHX

Khu phố Vĩnh Phước

Phườ ng Đông Lương

Thành phố Đông Hà

565924

07h00-11h00

51

521160

Đông Thanh

VHX

Khu phố 6

Phườ ng Đông Thanh

Thành phố Đông Hà

525921

07h00-11h00

52

521081

Phườ ng 2

VHX

Khu phố 2

Phườ ng 2

Thành phố Đông Hà

855919

07h00-11h00

53

521180

Phườ ng 3

VHX

Khu phố 6

Phườ ng 3

Thành phố Đông Hà

857748

13h00-17h00

54

521211

Phườ ng 4

VHX

Khu phố 3

Phườ ng 4

Thành phố Đông Hà

585916

07h00-11h00

V

Huyện Triệu Phong

 

55

 

523300

 

Triệ u Phong

 

GD2

 

Tiể u Khu 3

 

Thị Trấn Ái Tử

Huyện Triệu Phong

 

828306

Sáng: 07h00-

11h30; Chiều: 13h30-18h00

56

523490

Bồ Bả n

GD3

Thôn Vĩ nh Lạ i

Xã Triệu Phước

Huyện Triệu Phong

868515

07h00-15h00

57

523360

Chợ Cạ n

GD3

Thôn An Phú

Xã Triệu Sơn

Huyện Triệu Phong

829234

07h00-15h00

58

523470

Chợ Thuậ n

GD3

Thôn Đạ i Hà o

Xã Triệu Đại

Huyện Triệu Phong

868252

07h00-15h00

59

523530

Triệ u Độ

GD3

Thôn An Giạ

Xã Triệu Độ

Huyện Triệu Phong

867245

07h00-11h00

 

60

523550

Triệ u Á i

VHX

Thôn Ái Tử

Xã Triệu Ái

Huyện Triệu Phong

828060

07h00-11h00

61

523471

Triệ u Đạ i

VHX

Thôn Đạ i Hò a

Xã Triệu Đại

Huyện Triệu Phong

868422

13h00-17h00

62

523390

Triệu Đông

VHX

Thôn Nạ i Cử u

Xã Triệu Đông

Huyện Triệu Phong

828149

13h00-17h00

63

523510

Triệ u Giang

VHX

Thôn Trà Liên Tây

Xã Triệu Giang

Huyện Triệu Phong

828065

07h00-11h00

64

523400

Triệ u Hò a

VHX

Thôn An Lộ ng

Xã Triệu Hoà

Huyện Triệu Phong

868388

07h00-11h00

65

523380

Triệ u Lăng

VHX

Thôn 4

Xã Triệu Lăng

Huyện Triệu Phong

829380

07h00-11h00

66

523450

Triệ u Long

VHX

Thôn Đâu Kênh

Xã Triệu Long

Huyện Triệu Phong

828144

13h00-17h00

67

523491

Triệ u Phướ c

VHX

Thôn Lưở ng Kim

Xã Triệu Phước

Huyện Triệu Phong

868332

07h00-11h00

68

523320

Triệ u Tà i

VHX

Thôn Thâm Triề u

Xã Triệu Tài

Huyện Triệu Phong

829267

07h00-11h00

69

523520

Triệ u Thuậ n

VHX

Thôn Dương Lệ Đông

Xã Triệu Thuận

Huyện Triệu Phong

867313

07h00-11h00

70

523420

Triệ u Trạ ch

VHX

Thôn Linh Yên

Xã Triệu Trạch

Huyện Triệu Phong

868246

07h00-11h00

71

523340

Triệ u Trung

VHX

Thôn Ngô Xá Đông

Xã Triệu Trung

Huyện Triệu Phong

829251

07h00-11h00

72

523430

Triệu Vân

VHX

Thôn 8

Xã Triệu Vân

Huyện Triệu Phong

869299

07h00-11h00

VI

Huyện Gio Linh

 

73

 

521400

 

Gio Linh

 

GD2

 

Khu Phố 8

 

Thị Trấn Gio Linh

 

Huyện Gio Linh

 

825444

Sáng: 07h00-

11h30; Chiều: 13h30-18h00

 

74

 

521660

Bắ c Cử a Việ t

 

GD3

 

Khu phố 1

 

TT Cửa Việt

 

Huyện Gio Linh

 

824208

Sáng 07h00- 11h00; Chiều 13h00-16h00

 

75

 

521500

 

Chợ Kên

 

GD3

 

Thôn Võ Xá

 

Xã Trung Sơn

 

Huyện Gio Linh

 

884277

Sáng 07h00- 11h00; Chiều 13h00-16h00

 

76

 

521560

 

Gio Sơn

 

GD3

 

Thôn Nam Đông

 

Xã Gio Sơn

 

Huyện Gio Linh

 

883255

Sáng 07h00- 11h00; Chiều 13h00-16h00

77

521530

Gio An

VHX

Thôn An Bì nh

Xã Gio An

Huyện Gio Linh

883300

07h00-11h00

78

521490

Gio Bì nh

VHX

Thôn Xuân Mai

Xã Gio Bì nh

Huyện Gio Linh

883373

07h00-11h00

79

521480

Gio Châu

VHX

Thôn Hà Thanh

Xã Gio Châu

Huyện Gio Linh

825552

07h00-11h00

 

80

 

521430

 

Gio Hả i

 

VHX

 

Thôn 6

 

Xã Gio Hải

 

Huyện Gio Linh

 

824249

Sáng 07h00- 10h30; Chiều

13h30-16h00

 

 

81

521550

Gio Hò a

VHX

Thôn Trí Hò a

Xã Gio Hoà

Huyện Gio Linh

883335

07h00-11h00

82

521650

Gio Mai

VHX

Thôn Mai Xá

Xã Gio Mai

Huyện Gio Linh

824300

07h00-11h00

 

83

 

521420

 

Gio Mỹ

 

VHX

 

Thôn Nhĩ Thượ ng

 

Xã Gio Mỹ

 

Huyện Gio Linh

 

825122

Sáng 07h00-

10h30; Chiều 13h30-16h00

 

84

 

521461

 

Gio Phong

 

VHX

 

Thôn Lễ Môn

 

Xã Gio Phong

 

Huyện Gio Linh

 

825551

Sáng 07h00-

10h30; Chiều 13h30-16h00

85

521630

Gio Quang

VHX

Thôn Kỳ Trú c

Xã Gio Quang

Huyện Gio Linh

825005

07h00-11h00

86

521640

Gio Thà nh

VHX

Thôn Nhĩ Hạ

Xã Gio Thành

Huyện Gio Linh

825067

07h00-11h00

87

521570

Hải Thái

VHX

Thôn Trung An

Xã Hải Thái

Huyện Gio Linh

883434

07h00-11h00

88

521610

Linh Hả i

VHX

Thôn Thượ ng Đồng

Xã Linh Hải

Huyện Gio Linh

883333

07h00-11h00

89

521590

Linh Thượ ng

VHX

Thôn Bế n Mộ c 2

Xã Linh Thượng

Huyện Gio Linh

883332

07h00-11h00

90

521450

Trung Giang

VHX

Thôn Thủ y Bạ n

Xã Trung Giang

Huyện Gio Linh

884220

07h00-11h00

91

521470

Trung Hả i

VHX

Thôn Hả i Chữ

Xã Trung Hải

Huyện Gio Linh

884215

07h00-11h00

92

521501

Trung Sơn

VHX

Thôn Kinh Môn

Xã Trung Sơn

Huyện Gio Linh

884318

07h00-11h00

93

521520

Vĩnh Trường

VHX

Thôn Gia Vò m

Xã Vĩnh Trường

Huyện Gio Linh

883331

07h00-11h00

VII

Thị xã Quảng Trị

 

94

 

523700

TX Quả ng Trị

 

GD2

244 Trầ n Hưng Đạ o

 

Phườ ng 2

 

Thị xã Quảng Trị

 

861360

Sáng 07h00-

11h30, Chiều 13h30-18h00

95

523701

Phườ ng 3

VHX

Đường Nguyễn Trãi

Phường 3

Thị xã Quảng Trị

862687

07h00-11h00

96

523940

Hải Lệ

VHX

Thôn Như Lệ

Xã Hải Lệ

Thị xã Quảng Trị

862685

07h00-11h00

VIII

Huyện Hải Lăng

 

97

 

523800

 

Hải Lăng

 

GD2

Đường Hùng Vương

 

Thị Trấn Hải Lăng

 

Huyện Hải Lăng

 

873232

Sáng: 07h00- 11h30; Chiều:

13h30-18h00

98

523860

Hộ i Yên

GD3

Thôn Hộ i Yên

Xã Hải Quế

Huyện Hải Lăng

860214

07h00-15h00

99

524010

Mỹ Chánh

GD3

Thôn Mỹ Chá nh

Xã Hải Chánh

Huyện Hải Lăng

876262

07h00-15h00

100

523890

Phương Lang

GD3

Thôn Phương Lang

Xã Hải Ba

Huyện Hải Lăng

875311

07h00-15h00

101

523870

Hải An

VHX

Thôn Mỹ Thủ y

Xã Hải An

Huyện Hải Lăng

860296

07h00-11h00

 

 

102

524011

Hải Chánh

VHX

Thôn Câu Nhi

Xã Hải Chánh

Huyện Hải Lăng

876606

07h00-11h00

103

523830

Hải Dương

VHX

Thôn Diên Khá nh

Xã Hải Dương

Huyện Hải Lăng

860337

07h00-11h00

104

523820

Hải Hòa

VHX

Thôn An Thơ

Xã Hải Hoà

Huyện Hải Lăng

876449

07h00-11h00

105

523840

Hải Khê

VHX

Thôn Trung An

Xã Hải Khê

Huyện Hải Lăng

860353

13h30-17h30

106

523950

Hải Lâm

VHX

Thôn Xuân Lâm

Xã Hải Lâm

Huyện Hải Lăng

873585

07h00-11h00

107

523930

Hải Phú

VHX

Thôn Long Hưng

Xã Hải Phú

Huyện Hải Lăng

873064

07h00-11h00

108

523920

Hải Quy

VHX

Thôn Quy Thiệ n

Xã Hải Quy

Huyện Hải Lăng

862686

07h00-11h00

109

523990

Hải Sơn

VHX

Thôn Lương Điề n

Xã Hải Sơn

Huyện Hải Lăng

876474

07h00-11h00

110

524030

Hải Tân

VHX

Thôn Câu Nhi

Xã Hải Tân

Huyện Hải Lăng

876448

07h00-11h00

111

523810

Hải Thành

VHX

Thôn Trung Đơn

Xã Hải Thành

Huyện Hải Lăng

873587

07h00-11h00

112

523850

Hải Thiện

VHX

Thôn 2

Xã Hải Thiện

Huyện Hải Lăng

873586

07h00-11h00

113

523969

Hải thọ

VHX

Thôn Diên Sanh

Xã Hải Thọ

Huyện Hải Lăng

673755

07h00-11h00

114

523910

Hải Thượng

VHX

Thôn An Thá i

Xã Hải Thượng

Huyện Hải Lăng

873097

07h00-11h00

115

523970

Hải Trường

VHX

Thôn Trung Trườ ng

Xã Hải Trường

Huyện Hải Lăng

876400

07h00-11h00

116

523880

Hải Vĩnh

VHX

Thôn Thi Ông

Xã Hải Vĩnh

Huyện Hải Lăng

875270

07h00-11h00

117

523900

Hải Xuân

VHX

Thôn Trà Lộ c

Xã Hải Xuân

Huyện Hải Lăng

875280

07h00-11h00

IX

Huyện Vĩnh Linh

 

118

 

521800

 

Vĩnh Linh

 

GD2

 

Đường Lê Duẩn

 

Thị Trấn Hồ Xá

 

Huyện Vĩnh Linh

 

621696

Sáng: 07h00-

11h30; Chiều: 13h30-18h00

 

119

 

521930

 

Bến Quan

 

GD3

 

Khóm 11

 

Thị Trấn Bến Quan

 

Huyện Vĩnh Linh

 

822204

Sáng 07h00- 11h30; Chiều

13h30-17h00

 

120

 

522080

 

Chợ Do

 

GD3

Thôn An Du Đông 2

 

Xã Vĩnh Tân

 

Huyện Vĩnh Linh

 

823769

Sáng 07h00- 11h30; Chiều

13h30-17h00

121

522000

Vĩnh Lâm

VHX

Thôn Tiên Mỹ

Xã Vĩnh Lâm

Huyện Vĩnh Linh

888201

07h00-11h00

122

522140

TT Cửa Tùng

VHX

Khu phố An Hòa 2

Thị Trấn Cửa Tùng

Huyện Vĩnh Linh

823511

07h00-11h00

123

521900

Vĩnh Chấp

VHX

Thôn Bình An

Xã Vĩnh Chấp

Huyện Vĩnh Linh

620130

07h00-11h00

 

 

124

522070

Vĩnh Giang

VHX

Thôn Tân Mỹ

Xã Vĩnh Giang

Huyện Vĩnh Linh

823281

07h00-11h00

125

521958

Vĩnh Hà

VHX

Thôn Rào Tường

Xã Vĩnh Hà

Huyện Vĩnh Linh

 

07h00-11h00

126

522090

Vĩnh Hiền

VHX

Thôn Tân Bình

Xã Vĩnh Hiền

Huyện Vĩnh Linh

823272

07h00-11h00

127

522040

Vĩnh Hòa

VHX

Thôn Hòa Bình

Xã Vĩnh Hoà

Huyện Vĩnh Linh

820129

13h00-17h00

128

521916

Vĩnh Khê

VHX

Thôn Đá Moọc

Xã Vĩnh Khê

Huyện Vĩnh Linh

 

07h00-11h00

129

521920

Vĩnh Long

VHX

Thôn Sa Bắ c

Xã Vĩnh Long

Huyện Vĩnh Linh

820176

07h00-11h00

130

521830

Vĩnh Nam

VHX

Thôn Nam Cường

Xã Vĩnh Nam

Huyện Vĩnh Linh

620131

07h00-11h00

131

522020

Vĩnh Sơn

VHX

Thôn Huỳ nh Thượ ng

Xã Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh Linh

888332

13h00-17h00

132

522110

Vĩnh Thạch

VHX

Thôn An Đông

Xã Vĩnh Thạch

Huyện Vĩnh Linh

823512

07h00-11h00

133

521870

Vĩnh Thái

VHX

Thôn Thử Luật

Xã Vĩnh Thái

Huyện Vĩnh Linh

621290

07h00-11h00

134

522060

Vĩnh Thành

VHX

Thôn Tây

Xã Vĩnh Thành

Huyện Vĩnh Linh

823510

07h00-11h00

135

521980

Vĩnh Thủy

VHX

Thôn Thủ y Ba Đông

Xã Vĩnh Thủy

Huyện Vĩnh Linh

888229

07h00-11h00

136

521840

Vĩnh Trung

VHX

Huỳnh Công Đông

Xã Vĩnh Trung

Huyện Vĩnh Linh

820128

07h00-11h00

137

521890

Vĩnh Tú

VHX

Thôn Hà Kè

Xã Vĩnh Tú

Huyện Vĩnh Linh

820165

07h00-11h00

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

DANH MỤC CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG(05/12/2017 8:15 SA)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ...(04/12/2017 2:38 CH)

Danh sách biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh năm 2017(01/12/2017 4:00 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
805 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
XS vietlott | Myanmar tour packages | Indochina tour | Shore trips | Cambodia vacation | Laos vacation | dịch vụ thám tử | thám tử tìm người | văn phòng thám tử | công ty thám tử | thuê thám tử | xsmb | nho khô nguyên cành | hoa hồng tây tạng | vỏ hạt mã đề | chữa bệnh táo bón | xsmb | Chân bàn sắt đẹp | Vietnam tourism company | Hỏi đáp | giay nam | bleach | công ty tổ chức team building | Yêu hoa lan | vay tín chấp theo lương | vay theo bảo hiểm nhân thọ | vay theo hóa đơn điện | vay tín chấp theo lương | vay tiền mặt theo lương | vay theo hóa đơn điện | vay theo bảo hiểm nhân thọ | máy hút mùi | bếp điện từ | Halong bay cruise | may nen khi | XSMN | myanmar fast visa | Vietnam local tour packages | Hanoi tour | Bhutan tour | Nepal tour | vy tea | grand manhattan | xe tải tmt | thu mua phế liệu giá cao | keo chà ron | tin mới nhất | bán máy photocopy | bếp từ munchen | bếp từ chefs | công ty thiết kế web | gương kính | cắt kính mặt bàn | gương nhà tắm | kính trang trí | vách kính | gương dán tường | khung tranh | khung bằng khen | Educational school trip | Công ty du lịch | bốc xếp tphcm | novaworld phan thiet | Free file upload | Xem tử vi | phần mềm | chứng nhận iso | cửa nhôm Xingfa | báo giá cửa nhôm Xingfa | cửa nhôm | Kết quả xổ số Miền Trung | truyện tiên hiệp | Kế hoạch có con | Công thức nấu ăn | Kiểu tóc đẹp | Vietnam family tours | thuốc podophyllin 25 | vé máy bay | HolCim | http://hdlaptop.net | an toàn lao động | suatulanh24h.net | Du học Úc | Du học hè Singapore | Tour Du Lịch Thái Lan | căn hộ the western capital