Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Quảng Trị

Đăng ngày 28 - 11 - 2018
100%

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2725/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Quảng Trị.

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao thị xã (thành lập theo Quyết định số 763/QĐ-UB ngày 17/7/1996 của UBND tỉnh) và Đài Truyền thanh thị xã.

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thị xã Quảng Trị; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại thị xã Quảng Trị. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018(15/02/2019 4:32 CH)

Kế hoạch Tổ chức "Ngày sách Việt Nam 21/4" tại tỉnh Quảng Trị năm 2019 (15/02/2019 9:34 SA)

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(13/02/2019 2:52 CH)

Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn...(12/02/2019 4:04 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức lần thứ 31(31/01/2019 11:19 CH)

Quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị(28/01/2019 8:43 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/